Aşağıda şartları yer alan işbu Sözleşme tüm hakları Pınar Ekşi Kurtoğlu’na ait ve www.letstylein.com alan adı altında faaliyet gösteren İnternet sitesinin üyeleri arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmenin konusu üye ve kullanıcının Web sitesinden yararlanma şartlarının belirlenmesidir.

Web sitesine üye olunması, üyelik sözleşmesinin kabul eden üyenin ergin ve ayırt etme gücüne sahip bir durumda olduğunu ve şartların bu şekilde kabul edildiğini ortaya koymaktadır.  

Bu üyelik sözleşmesi www.letstylein.com alan adlı İnternet sitesinde sağlanan hizmetlerden yararlanan tüm üye, kullanıcı ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. İnternet sitesini ziyaretçi sıfatıyla üye olmadan kullananlar ile üye sıfatıyla kullananlar sözleşmenin hükümlerini kabul etmişlerdir.

ÜYE ve KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. Kullanıcı ve/veya Üye, işbu sözleşmeyi okuduğunu, içeriğini tüm şartları ile birlikte anladığını; sözleşmede ve www.letstylein.com alan adlı İnternet sitesinde yer alan tüm hususları itiraz etmeksizin, kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. 

2. Kullanıcı ve/veya Üye, www.letstylein.com alan adlı İnternet sitesine üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğunda olduğunu, bunun için gereken önlemleri alacağını, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmayacağını verilerine izinsiz olarak ulaşacağını aksi takdirde doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlarca kullanılması veya şifrelerinin başkalarının eline geçmesi halinde derhal  durumu bildireceğini taahhüt eder, Kullanıcı ve/veya Üye, kendisine verilen veya kendisi tarafından belirlenen şifreyi başkalarına veremez, paylaşamaz, kullandıramaz.

3. Bu şifrenin 3. kişilerce kullanılmasından kullanıcı ve/veya üye sorumlu olup, satıcı bu nedenle ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya ve/veya üyeye rücu hakkına sahiptir. Kullanıcının ve/veya Üyenin kullanım hakları başkalarına devredilemez.

4. Kullanıcı ve/veya Üye, diğer üye ve kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, kabul eder. Aksi davranış nedeniyle kamu kurum ve mercilerine ve/veya üçüncü şahıslara ödenmek zorunda kalınan her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye rücu edilecektir. 

5. Kullanıcı ve/ve ya, üye kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların ve/veya üyelerin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermeyeceğini, siteyi kullanmalarından bu nedenle ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

6. Kullanıcı ve/veya Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile yayınlanan duyuru ve bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder. 

7. Kullanıcı ve/veya Üye, www.letstylein.com İnternet sitesinde yayınlayacağı görüş, düşünce, ifade ve resimlerin satıcı ile ilgisi olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını, satıcının bunları her zaman ve dilediği şekilde bildirimde bulunmaksızın kaldırabileceğini, silebileceğini kabul ve garanti eder. 

8. Kullanıcı ve/veya Üye, www.letstylein.com alan adlı İnternet sitesini kendi veya 3. kişilerin ürün hizmetleri için ticari tanıtım mecrası olarak kullanamaz, site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapamaz.

9. Kullanıcı ve/veya Üye, sağlanan hizmetleri kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, mevzuata aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı ve/veya Üye, www.letstylein.com İnternet sitesi üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliği iptal edilse bile, üye olduğu süre içindeki işlem ve eylemlerinden herhangi bir süreye bağlı olmaksızın sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

10. İnternet sitesinin logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü mali, fikri ve sınai hakları Pınar Ekşi Kurtoğlu’na aittir. Kullanıcı ve/veya Üye, İnternet sitesini veya içeriğini izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve açık ve yazılı izin olmaksızın herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten işleme eserler yaratmayacağını ya da bunları herhangi bir şekilde kamuya sunmayacağını herhangi bir mecrada teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  

Üye, üyelikten ayrılması ya da üyeliğinin sonlandırılması, durdurulması durumunda herhangi bir nam altında hak ya da talep edemez.


SATICININ YETKİLERİ 

1. Satıcı dilediği zaman ve şekilde tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi İnternet sitesini herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın, erteleme, sınırlama ve durdurma hakkına sahiptir. Kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarabilir. 

2. İnternet sitesinin içeriğinin hatasız, hizmetinin kesintisiz olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti veya taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların ve üyelerin, yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Bu bahisle kullanıcı ve/veya üyenin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3. Kullanıcılardan ve/veya üyelerden gelen içeriği, E-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi gerekçe göstermeksizin reddetme, geciktirme veya yayınlamama hakkına sahiptir. 

4. İnternet sitesinin üye ve kullanıcı isimlerinin ve E-postalarının ve diğer ilgili bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması yasaktır. 

5. İnternet sitesinde yer alan fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir. Teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

6. Üye, üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgileri ve tüketici davranış bilgilerinin sipariş almak, ödemeleri gerçekleştirmek, kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulması, üyelik bilgilerinin güncellenmesi, müşteri hizmeti sunulması amaçlarıyla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece kendisi tarafından bildirilen iletişim kanalları (elektronik posta adresi, İnternet, telefon, SMS, vb.) kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda belirlenen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini [email protected] adresine iletebilir. 

7. Ticari elektronik iletileri almak istemeyen üyeler [email protected]'a taleplerini beyan edebilirler. 

8. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve İnternet sitesinde çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıya ve/veya üyeye ait IP adresi tespit edilmekte ve kullanılmaktadır. Mevzuat uyarınca yetkili merci ve makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcının ve/veya üyenin tespit edilen IP bilgisi dahil tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. 


FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER 

Üyelik sözleşmesi şartlarında İnternet sitesinin içeriğinde önceden bildirim yapmaksızın, dilediği zaman ve şekilde, tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapabilir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler İnternet sitesinde yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanırlar. Kullanıcılar ve/veya üyeler İnternet sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.  

Üye sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemeleri ve/veya kullanma nedeniyle, satıcı ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.  
İHTİLAF 

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.